O naszej kancelarii

Tworzymy nowoczesne rozwiązania

Kancelaria została otwarta z myślą o potrzebach i problemach mieszkańców Sądecczyzny. Nasz zespół tworzą młodzi innowacyjni prawnicy wspierani wiedzą doświadczonych radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych, notariuszy, pracowników naukowych.

Stawiamy na indywidualne i mobilne podejście (frontem do klienta). Nasi prawnicy są w pełni dyspozycyjni poprzez świadczenie pomocy prawnej nie tylko w siedzibie klienta. Każda współpraca to nowe wyzwanie, na które jesteśmy gotowi. Tworzymy nowoczesne rozwiązania nie tylko dla przedsiębiorców.

Prawo rodzinne

Prowadzimy procesy sądowe, reprezentujemy Klientów, doradzamy.

Prawo gospodarcze

Pomagamy przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu spółek.

Prawo administracyjne

Redagujemy dokumenty, pomagamy w uzyskiwaniu zgód i koncesji.

Prawo podatkowe

Ustalamy najkorzystniejsze strategie finansowe.

Prawo konstytucyjne

Udzielamy porad w zakresie prawa politycznego.

Prawo międzynarodowe

Doradzamy w zagresie prawa zagranicznego.

Zakres usług

Dla przedsiębiorców

Obsługa prawna i księgowa

Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej oraz bieżącej obsługi księgowej podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą jak i podmiotów istniejących.

Dokumentacja

Sporządzanie projektów dokumentów prawnych niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Reprezentacja

Reprezentowanie Klienta wobec kontrahentów (w tym. m.in. udział w rokowaniach, negocjacjach) oraz w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

Restrukturyzacja i prywatyzacja

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, badanie i regulacja stanu prawnego przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Opinie prawne

Sporządzanie wszelkich opinii prawnych.

Zakres usług

Dla osób fizycznych

Porady prawne

Stałe porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie stosownych wyjaśnień i pouczeń związanych zarówno z przepisami prawa materialnego jak i procesu cywilnego.

Redagowanie pism przedprocesowych

Oraz reprezentowanie klientów w procesie cywilnym przed sądem cywilnym

Redagowanie pism z zakresu postępowania administracyjnego

Oraz reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Redagowanie pism z zakresu postępowania podatkowego

Oraz reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Reprezentacja

Reprezentowanie klientów w sprawie likwidacji szkód majątkowych i niemajątkowych przed towarzystwami ubezpieczeń, a także w postępowaniu sądowym.

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D. 1.1.10.2)

Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Doświadczeni prawnicy

Poznaj

Przemysław Telega

Radca prawny

Członek Krakowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pracę magisterską pod tytułem „Zasady opodatkowania wspólników spółki cywilnej” pisał pod przewodem prof. dr hab. Apoloniusza Kosteckiego.

Specjalizuje się w prawie materialnym cywilnym i procesowym cywilnym, w prawie rodzinnym, w prawie gospodarczym, w prawie spółek handlowych oraz w prawie administracyjnym i podatkowym. Prowadzi stałą obsługę klientów gospodarczych oraz reprezentuję klientów przed organami administracji, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Jego doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i handlowego obejmuję również przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jak i umów dotyczących przeprowadzanych wysoko wyspecjalizowanych transakcji, przekształceń. Swoje doświadczenie zdobywał jako pracownik i aplikant w krakowskiej kancelarii, prowadzonej przez radcę prawnego Wojciecha Dąbrowskiego.

Blog

Nowości w prawie

Dodatkowe oświadczenie do KRS

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. („ustawa o KRS”) wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”).

Oświadczenie cudzoziemca dołączane do wniosku o wpis do rejestru lub zmianę wpisu

W wyniku nowelizacji – na podstawie nowo dodanego art. 19c ustawy o KRS – obcokrajowcy zakładający spółki prawa handlowego lub dokonujący w nich zmian będą zobowiązani składać do sądu rejestrowego dodatkowe oświadczenia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19c ustawy o KRS, we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Ustawa o monitorowaniu towarów

Ustawa z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) przewiduje nałożenie na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązku dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz obowiązku uzupełniania i aktualizacji takiego zgłoszenia.

Celem ustawy jest określenie zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz określenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Za towary wrażliwe ustawa uznaje m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Systemem monitorowania drogowego nie będą objęte wszystkie przesyłki towarów wrażliwych poniżej 500 kg wagi lub 500 litrów objętości, a także przesyłki wybranych materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeżeli łączna masa lub objętość przesyłki przekroczy wyżej wskazane limity.

Dane teleadresowe

Skontaktuj się

Telefon #1 +48 531 594 914

Telefon #2 +48 530 752 573

E-mail biuro@juris-kancelaria.pl

Adres ul. Gen. Józefa Hallera 4, 33-300 Nowy Sącz

NIP 9452165342

REGON 365631769